Rets- og voldgiftssager 

Jeg har i en årrække arbejdet med rets- og voldgiftsager som advokat i en specialisteret procedureafdeling på et større advokatkontor, og jeg har møderet for alle retsinstanser ved de danske domstole. 

Jeg har derfor en bred erfaring indenfor retssager, hvor det ved fx valg af strategi, vidneafhøringer, håndtering af syn og skøn og tilvejebringelse af de stærkeste beviser kan være helt afgørende at have en erfaren procedureadvokat ved sin side. 

Jeg har været konstitueret som landsdommer i Vestre Landsret - en erfaring, som ofte kommer mig til gode i  behandlingen af retssager, fordi jeg har både en bedre fornemmelse af, hvordan dommere tænker og vurderer beviser. 

 Jeg har bl.a. erfaring med rets- og voldgiftssager indenfor områder og emner som fx: 

  • Købe- og aftaleret, herunder køb og salg af heste 
  • International køberet
  • Rådgiveransvar (fx dyrlæger, advokater og revisorer) 
  • Sager mod forsikringsselskaber om dækning på forsikring 
  • Mangler ved fast ejendom 
  • Bilfinansiering, herunder leasingkontrakter og panthaverdeklarationer 
  • Personskade 
  • Ansættelsesret 
  • Luftfartsansvar (flystyrt)  

Derudover har jeg særlig viden om sager, som går på tværs af landegrænser, hvor der kan være tvivl om i hvilket land en retssag kan anlægges, eller hvilket af flere landes retssystemer, der skal anvendes ved afgørelsen af sagen.

Både private og erhvervsdrivende er ofte omfattet af en retshjælpsforsikring, som typisk dækker de fleste sagsomkostninger, som en rets- eller voldgiftssag medfører. Jeg har et indgående kendskab til disse forsikringer, der kan have stor betydning for den økonomiske risiko, der er forbundet med en retssag.