Pligtmæssige oplysninger

Jeg er beskikket af Justitsministeriet som advokat, og jeg er medlem af Advokatsamfundet og brancheforeningen Danske Advokater.

Virksomheden Advokat Christian Holch er en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nr.: 38105973. Virksomheden anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting, og der anvendes ej heller almindelige forretningsbetingelser.

Jeg har tegnet ansvarsforsikring og garantiforsikring hos HDI-Gerling i overensstemmelse med de regler herom, som er fastsat af Advokatsamfundet. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, som jeg udøver, uanset hvor den udøves. 

HDI-Gerling kan kontaktes på følgende adresse:

 

HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø

 

Min klientkonto er oprettet i Sparekassen Kronjylland. 

Loven om en garantifond for indskydere og investorer i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.
Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste det beløb ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Alle advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og skal handle i overensstemmelse med god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, ligesom de er underlagt de til enhver tid gældende advokatetiske regler. Disse regler, samt alle relevante lovregler vedrørende udøvelse af advokathvervet er tilgængelige på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk

Ved tvist om advokaters overholdelse af reglerne om god advokatskik (klage over advokaters adfærd) eller tvist om salærfastsættelsen for den bistand, som er ydet til en klient, kan klage indgives til Advokatnævnet, der har kompetence til at behandle og afgøre sådanne tvister.

Advokatnævnets hjemmeside er:http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx og nævnets adresse er:

 

Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K