Aftaler og kontrakter

En god kontrakt er enkel og let at forstå samtidig med at den tydeligt regulerer de væsentligste dele af aftaleforholdet. Det kræver omhu, erfaring og overblik at udarbejde en god kontrakt.

Jeg har været involveret i mange retssager, som skyldes manglende eller uklare kontrakter. Dyre retssager som ofte kunne have været undgået, hvis parterne havde søgt kyndig, juridisk bistand i forbindelse med udformningen af kontrakten. Jeg har med disse erfaringer opbygget et solidt grundlag for at vurdere, hvornår et vigtigt kontraktvilkår mangler eller er for uklart.

Jeg rådgiver om kontrakter, aftaler og almindelige forretningsbetingelser i bred forstand, og jeg har bl.a. erfaring indenfor følgende områder:

  • Overdragelse af fast ejendom (ejendomshandler)
  • Leasing
  • Ejeraftaler og interessentskabskontrakter
  • Selskabs- og foreningsvedtægter
  • Samejeoverenskomster
  • Aktie- og anpartsoverdragelse
  • Udarbejdelse af almindelige forretningsbetingelser og salgs- og leveringsbetingelser
  • Køb og salg af heste og opstaldningskontrakter
  • Ansættelses- og direktørkontrakter
  • Formidlingskontrakter

Forsikring og risikostyring i tilknytning til kontraktsindgåelse

På mange områder spiller forsikringsdækning sammen med de aftaler, som en virksomhed indgår. Det kan derfor være en god ide at få gennemgået vilkårene i eksisterende forsikringer samtidig med at vigtige kontrakter indgås. Dette gælder fx i forhold til forsikringsdækning for den form for erstatningsansvar, som ofte vil kunne følge af de aktiviteter, der knytter sig til den indgåede kontrakt.

På samme måde vil det ofte være relevant at få gennemgået eller fastlagt faste interne procedurer, som sikrer, at de mest centrale kontraksvilkår i en kontrakt bliver overholdt. Tilsvarende skal almindelige forretningsbetingelser eller salgs- og leveringsbetingelser være blevet formidlet til den anden part i aftalen på en måde, så de bliver til en del af parternes aftalegrundlag. Jeg rådgiver også om disse forhold.

Kontrakter på engelsk med parter fra andre lande

Jeg har masser af erfaring med at udfærdige kontrakter på engelsk.  Jeg har også et indgående kendskab til regler om værneting og lovvalg, som ved aftaler med parter fra andre lande end Danmark, fastlægger, hvor en eventuel retssag vil kunne anlægges og hvilket lands lovgivning, der vil skulle anvendes ved fortolkningen af en kontrakten og anvendes ved afgørelsen af en retssag.

Voldgifts- og mediationsklausuler

Jeg har endelig et stort kendskab til fordele og ulemper ved voldgiftsklausuler og mediationsklausuler. Mediation vinder større og større udbredelse, og en mediationsklausul i en kontrakt indebærer , at parterne i tilfælde af, at der opstår en tvist, skal gennemføre et mediationsforløb (mægling), førend en rets- eller voldgiftssag kan anlægges. Mine erfaringer med anvendelse af medition eller retsmægling som et alternativ til en rets- eller voldgiftssag er gode.