Pligtmæssige oplysninger

Jeg er beskikket af Justitsministeriet som advokat, og jeg er medlem af Advokatsamfundet og brancheforeningen Danske Advokater.

Virksomheden Advokat Christian Holch er en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nr.: 38105973.

Jeg har tegnet ansvarsforsikring og garantiforsikring hos HDI-Gerling i overensstemmelse med de regler herom, som er fastsat af Advokatsamfundet. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, som jeg udøver, uanset hvor den udøves. 

HDI-Gerling kan kontaktes på følgende adresse:

 

HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø

 

Min klientkonto er oprettet i Danske Andelskassers Bank A/S, filial Andelskassen Midtthy.

Alle advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og skal handle i overensstemmelse med god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, ligesom de er underlagt de til enhver tid gældende advokatetiske regler. Disse regler, samt alle relevante lovregler vedrørende udøvelse af advokathvervet er tilgængelige på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk

Ved tvist om advokaters overholdelse af reglerne om god advokatskik eller tvist om salærfastsættelsen for den bistand, som er ydet til en klient, kan klage indgives til Advokatnævnet, der har kompetence til at behandle og afgøre sådanne tvister.

Advokatnævnets hjemmeside er:http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx og nævnets adresse er:

 

Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K